acedia poczucie winy co to znaczy

Acedia, Poczucie Winy, Asertywność, Empiryzm, Akatyzja, Bulimia, Mania, Smutek, Masochizm.

Dziś jest Poniedziałek, 18 października 2021.

Imieniny obchodzą: Łukasz, Bogumiła, Julian.

Słownik psychologiczna definicja

 • Co znaczy Abulia Definicja aboulia - brak woli) - symptom kliniczny pod postacią zaburzenia aktywności, opierający na chorobliwym niedostatku albo braku woli, który przejawia się w niemożności podejmowania co to jest.
 • Co znaczy Psychotyczność Definicja w psychologii znaczy cechę osobowości o charakterze psychotycznym, psychopatycznym albo schizofrenicznym. Za wymiar przeciwny psychotyczności można uznać uspołecznienie definicja.
 • Co znaczy Charakter Definicja gr.) - piętno, właściwość, wizerunek albo cecha. Zespół cech wyróżniających dany element, zdarzenie, osobę od innych tego samego rodzaju, na przykład z racji na wygląd, postać co znaczy.
 • Co znaczy Wrażenie Definicja jest pierwotny i w najwyższym stopniu fundamentalny mechanizm poznawczy człowieka.Powstaje w konsekwencji bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego albo z wnętrza słownik.
 • Co znaczy Hebefrenia Definicja Schizofrenia zdezorganizowana - to podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się w pierwszej kolejności niespójnością, absurdalnością zachowania i nieadekwatnością reakcji znaczenie.
 • Co znaczy Dysgrafia Definicja agrafia) - częściowa albo całkowita strata zdolności pisania, wywołana mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego albo zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych i czym jest.
 • Co znaczy Asocjacjonizm Definicja asocjacjonistyczna, atomistyczna - zapoczątkowana w XIX wieku w filozofii angielskiej.główną tezą psychologii asocjacjonistycznej to jest, iż wszystkie złożone akty psychiczne co to jest.
 • Co znaczy Fantazja Definicja fantazmat to definicja pochodzące z języka psychoanalizy. Fantazja to pewien wyobrażony scenariusz gdzie w sposób jawny albo ukryty osoba spełna własne życzenia. Fantazja jest definicja.
 • Co znaczy Autosugestia Definicja metoda pozwalająca na prace nad ograniczajacymi przekonaniami osoby ją stosującej. Bazuje na wielokrotnym powtarzaniu afirmacji, co skutkuje podniesienie poczucia własnej co znaczy.
 • Co znaczy Śmiech Definicja uśmiech, jest w fizjologii słowem twarzy, powstałym poprzez napięcie mięśni w pierwszej kolejności w okolicach kącików ust, ale także wokół oczu. Śmiech jest u ludzi jednym z słownik.
 • Co znaczy Borderline Definicja odmiennie nazywane także pogranicznym zaburzeniem osobowości albo BPD (z angielskiego: Borderline Personality Disorder) - zaburzenie osobowości na pograniczu psychozy i nerwicy znaczenie.
 • Co znaczy Obsesja Definicja rodzaj zaburzeń lękowych, wyrażający się występowaniem irracjonalnych myśli i impulsów, którym towarzyszy przekonanie o ich niedorzeczności i chęć uwolnienia się od nich.Myśli czym jest.
 • Co znaczy Nastrój Definicja jest utrzymujące się poprzez dłuższy moment zabarwienie emocjonalne wszystkich przeżyć, zarówno doświadczane subiektywnie i relacjonowane, jak także możliwe do obserwacji poprzez co to jest.
 • Co znaczy Nienawiść Definicja bardzo mocne uczucie niechęci wobec kogoś albo czegoś, połączone z pragnieniem aby przedmiot nienawiści spotkało coś złego.Nienawiść bywa przeciwstawiana miłości i opisywana jako definicja.
 • Co znaczy Odzwierciedlanie Definicja Odzwierciedlanie - metoda psychoterapeutyczna, która bazuje na przedstawianiu pacjentowi treści którą wnosi. Terapeuta odzwierciedla słowa i zachowanie pacjenta. Na przykład " co znaczy.
 • Co znaczy Cecha Definicja względnie stała, charakterystyczna dla jednostki, zgeneralizowana tendencja do ustalonych zachowań, przejawiająca się w różnych przypadkach, ma charakter latentny, nie można jej słownik.
 • Co znaczy Projekcja Definicja z łaciny proicere, wyrzucać przed siebie) — w psychologii jeden z narcystycznych systemów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań albo cech, przeważnie znaczenie.
 • Co znaczy Panika Definicja niepohamowany lęk o skrajnie mocnym natężeniu. Regularnie towarzyszą mu zaburzenia funkcji wegetatywnych. Napady paniki towarzyszą niektórym zaburzeniom psychicznym, w czym jest.
 • Co znaczy Barbiturany Definicja lub barbituraty – kolokwialna nazwa pochodnych kwasu barbiturowego, używanych na szeroką skalę w latach 50., 60. i 70. XX wieku jako leki nasenne, znieczulające czy co to jest.
 • Co znaczy Charakteropatia Definicja Charakteropatia (z łaciny charakteropathia) zmiany osobowości typu psychopatycznego, wyrażające się w odchyleniach charakterologicznych, na przykład skłonność do kłamstwa definicja.
 • Co znaczy Patopsychologia Definicja Patopsychologia (z angielskiego: pathopsychology), odmiennie psychologia zaburzeń, psychopatologia to tematyka psychologii klinicznej, dotycząca teoretycznych założeń zaburzeń co znaczy.
 • Co znaczy Mikroekspresja Definicja mikroekspresje). Zdarzenie odkryte i opisane poprzez Paula Ekmana przy okazji badania wyrazów mimicznych. To jest bardzo krótko trwająca (zazwyczaj poniżej jednej sekundy) pełna słownik.
 • Co znaczy Trauma Definicja uraz psychiczny - ostry, nagły uraz (szok), który może wywołać zaburzenia somatyczne i psychiczne.regularnie w konsekwencji intensywnej emocji albo urazu czaszkowego, wywołanego znaczenie.
 • Co znaczy Parafilia Definicja odmiennie dewiacja – zaburzenie preferencji seksualnych; utrwalone zachowanie seksualne, które kształtuje się w rozwoju w konsekwencji oddziaływania bodźców kojarzących się ze czym jest.
 • Co znaczy Melancholik Definicja gr. mélanos – czarny + chole – żółć; najprawdopodobniej stąd między innymi "czarne myśli") to osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia co to jest.
 • Co znaczy Seksualność Definicja jest wrodzoną, naturalną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czyników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, mającym wymiar biologiczny definicja.
 • Co znaczy Psychometria Definicja z gr. psyche - dusza, metria - miara) - dział psychologii, zajmujący się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na zdobyczach statystyki i co znaczy.
 • Co znaczy Wiktymologia Definicja to edukacja zajmująca się ofiarami przestępstw i badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, w szczególności ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą słownik.
 • Co znaczy Kompensacja Definicja łaciny compensatio, równoważenie) - jeden z systemów obronnych znanych w psychologii, odmiana substytucji.to jest wynagradzanie siebie za braki albo defekty. Daje chwilową znaczenie.
 • Co znaczy Zwlekanie Definicja Prokrastynacja) - Jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.to jest odsuwanie w okresie działań, o których wiemy, iż musimy je podjąć. Dlatego chwilowo czujemy się lepiej czym jest.
 • Co znaczy Uzależnienie Definicja nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności albo zażywania jakiejś substancji. W praktyce ustalenie to posiada kilka znaczeń.Rodzaje uzależnieńUzależnienie fizjologiczne co to jest.
 • Co znaczy Optymizm Definicja przeciwnieństwem pesymizmu. Podkreśla relacja do życia gdzie świat postrzegamy w pierwszej kolejności jako pozytywne miejsce, jako coś dobrego. Optymiści generalnie postrzegają definicja.
 • Co znaczy Tożsamość Definicja wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowanie się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi.W psychologii, od czasów co znaczy.
 • Co znaczy Anoreksja Definicja Jadłowstręt psychiczny (z greckiego an - brak, pozbawienie, orexis - apetyt Anorexia nervosa) - dolegliwość cywilizacyjna polegająca na utracie wagi wywołanej poprzez osobę chorą słownik.
 • Co znaczy Choleryk Definicja chole – żółć, stąd "żółć go zalewa") – synonim flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go mocne znaczenie.
 • Co znaczy Uwaga Definicja ustalenie wielu mechanizmów poznawczych odpowiedzialnych za:- utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji albo innych zachowań. Podtrzymywanie stanu czym jest.
 • Co znaczy Iluminacja Definicja Olśnienie, "zdarzenie acha!". W psychologii poznawczej ;zdarzenie pojawienia się w umyśle gotowego rozwiązania danego problemu po okresie nieświadomego rozwiązywania co to jest.
 • Co znaczy Wais Definicja Wechsler Adult Intelligence Scale - test inteligencji dla dorosłych skonstruowany poprzez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) i złożona definicja.
 • Co znaczy Zoopsychologia Definicja to tematyka psychologii badająca zachowania zwierząt, działania instynktowne, uczenie się, mechanizmy poznawcze i relacje z otoczeniem.Badania obejmujące problematykę co znaczy.
 • Co znaczy Hiperseksualność Definicja Hiperseksualność (hiperlibidemia) to ciągła, wyniszczająca i uporczywa potrzeba uprawiania stosunków płciowych, przesłaniająca inne potrzeby człowieka. U kobiet nazywana słownik.
 • Co znaczy Bezsenność Definicja łaciny Insomnia) - subiektywne zaburzenia powiązane z trudnościami w zasypianiu, kontynuowaniu snu, inicjalnym budzeniem się, snem przerywanym albo snem nieregenerującym znaczenie.
 • Co znaczy Ego Definicja ja, niem. Das Ich, franc. moi) jest jedną ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, w okolicy superego i id. Rola Ego Ego wytwarza się gdyż zaspokojenie potrzeb czym jest.
 • Co znaczy Załamanie Definicja stan emocjonalny człowieka objawiający się całkowitym brakiem nadziei i wszelkiej chęci do życia. Regularnie występuje on po dramatycznym wydarzeniu, na przykład śmierci bliskiej co to jest.
 • Co znaczy Samokontrola Definicja zdolność kontrolowania swoich emocji i zachowań. Z samokontrolą wiążą się interesujące zjawiska. Próby kontroli swoich myśli i uczuć skutkują zazwyczaj narastaniem uczucia presji definicja.
 • Co znaczy Imprinting Definicja z angielskiego: wdrukowanie, wpojenie) to definicja określające utrwalenie się w świadomości ludzi i zwierząt bodźca wzrokowego, dotykowego albo z innych organów zmysłów co znaczy.
 • Co znaczy Rozszczepienie Definicja spliting) to jeden z systemów obronnych, opierający na podzieleniu zewnętrznych obiektów na całkiem dobre i całkiem złe. Osoba pozostająca w kontakcie z osobą stosującą słownik.
 • Co znaczy Genogram Definicja graficzny model przekazów transgeneracyjnych w rodzinie, podobny do drzewa genealogicznego. Ilustruje związki i stosunki pomiędzy krewnymi i istotne daty z życia członków rodziny znaczenie.
 • Co znaczy Flynna Efekt Definicja to jest systematyczny przyrost ilorazu inteligencji obserwowany od początku XX wieku w państwach kultury zachodniej. Udowodnione poprzez nowozelandzkiego politologa Jamesa Flynna czym jest.
 • Co znaczy Dda Definicja Dzieci Alkoholików (z angielskiego: ACoA albo ACA - Adult Children of Alcoholics) - ekipy wsparcia wyrosłe z ruchu AA. Opierają się na założeniu, iż ludziom z określonymi co to jest.
 • Co znaczy Introspekcjonizm Definicja Introspekcjonizm, psychologia introspekcyjna to metoda zbierania danych, rozwijana poprzez XIX–wiecznych psychologów, między innymi Wundta, kładąca nacisk na bezpośrednie i definicja.
 • Co znaczy Homofobia Definicja słów "homoseksualizm" i "fobia") - lęk przed zetknięciem się z osobami o orientacji homoseksualnej, wstręt, niechęć, nienawiść wobec osób o orientacji co znaczy.
 • Co znaczy Agresja Definicja łaciny aggresio – napaść) to w psychologii ustalenie zachowania, ukierunkowanego na zewnątrz albo do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej albo psychicznej słownik.
 • Co znaczy Narcyzm Definicja współczesnej psychiatrii narcyzm uznaje się za zaburzenie osobowości (DSM IV), jednakże w ICD-10 nie jest zaznaczony jako odrębna jednostka nozologiczna. Psychoanaliza podchodzi znaczenie.
 • Co znaczy Choreoterapia Definicja muzykoterapia aktywna, arteterapia muzyczno-ruchowa – leczenie przez taniec w ekipie.Obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki czym jest.
 • Co znaczy Katalepsja Definicja łaciny catalepsis), stan kataleptyczny - specyficzne zesztywnienie mięśni, połączone z zastyganiem postawy ciała i położeniu kończyn i wygięciu szyi, również nienaturalnych co to jest.
 • Co znaczy Gestalt Definicja postać) pierwotnie stanowiła zaproponowaną przed II wojną światową w Niemczech teorię percepcji, alternatywną do innych znanych i akceptowanych najpierw XX wieku. Z racji na definicja.
 • Co znaczy Deindywiduacja Definicja Deindywiduacja – w psychologii socjalnej strata zwykłej kontroli nad swoim zachowaniem. Prowadzi to do w miarę większej impulsywności i grozi patologicznością czynów co znaczy.
 • Co znaczy Zaprzeczanie Definicja jeden z narcystycznych systemów obronnych znanych w psychologii i psychoanalizie, pokrewny wyparciu.Zaprzeczanie to fałszowanie obrazu teraźniejszości przez nieprzyjmowanie do słownik.
 • Co znaczy Psychastenia Definicja to zaburzenie nerwicowe powiązane z nerwicą natręctw. Chorzy nie umieją sprecyzować swoich uczuć (ambiwalencja) albo wypracować swojego zdania na pewien temat (ambitendencja). Nie znaczenie.
 • Co znaczy Inkubacja Definicja Termin odnoszący się do mechanizmów myślowych. Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje jakiś problem, to wiadomości przetwarzane są poprzez umysł również na poziomie nieświadomym czym jest.
 • Co znaczy Urojenia Definicja zaburzenia treści myślenia opierające na fałszywych przekonaniach, błędnych sądach, odpornych na wszelaką argumentację i podtrzymywane mimo obecności dowodów wskazujących na ich co to jest.
 • Co znaczy Defektologia Definicja jest subdyscypliną pedagogiki, ściśle pedagogiki terapeutycznej (leczniczej), jednym z działów pedagogiki rewalidacyjnej, będącej częścią pedagogiki specjalnej.Rodzaj wiedzy i definicja.
 • Co znaczy Hipnoza Definicja psychiczny, pośredni pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię. Termin hipnoza pochodzi od greckiego słowa hipnos, a więc sen.Hipnoza, jednakże co znaczy.
 • Co znaczy Derealizacja Definicja przekonanie, iż otaczający nas świat nie jest rzeczywisty. Świat jawi się osobie jako zmieniony, odrealniony, oddalony, jak ze snu. Objaw ten pojawia się zarówno w chorobach słownik.
 • Co znaczy Samorealizacja Definicja samourzeczywistnianie, samoaktualizacja – w psychologii to stałe dążenie do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, mechanizm stawania się "tym znaczenie.
 • Co znaczy Tik Definicja krótkotrwały, stereotypowy, mimowolny ruch określonej części ciała (na przykład mruganie powieką, marszczenie czoła, zaciskanie pięści). Powstaje przeważnie na tle psychicznym czym jest.
 • Co znaczy Katatonia Definicja zaburzenie motoryki objawiające się bardzo niskim poziomem aktywności ruchowej (stupor, osłupienie) albo nadmiarem aktywności ruchowej (furor), nie podlegającym woli chorego. Może co to jest.
 • Co znaczy Urofilia Definicja dewiacja seksualna, gdzie kontakt z moczem partnera jest źródłem podniecenia seksualnego. Czynnikiem podniecającym może być lub oddawanie moczu na partnera, lub bycie nim definicja.
 • Co znaczy Lobotomia Definicja przedczołowa, odmiennie leukotomia, zwana popularnie lobotomią albo lobotomią czołową — „zabieg” neurochirurgiczny opierający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe co znaczy.
 • Co znaczy Represja Definicja łaciny reprimere, odpierać, odpychać, tłumić) lub wyparcie to jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.to jest usuwanie ze świadomości myśli, uczuć, wspomnień i pragnień słownik.
 • Co znaczy Abstynencja Definicja w medycynie: świadome powstrzymywanie się od:zażywania substancji uzależniających (na przykład alkoholu, narkotyków, papierosów)albo w razie uzależnienia psychicznego znaczenie.
 • Co znaczy Wzmocnienie Definicja behawioryzmie zmiana częstotliwości danej reakcji na impuls pod wpływem następującego wkrótce później innego bodźca w następnych seriach poddawania organizmu tymże bodźcom. Dzieli czym jest.
 • Co znaczy Libido Definicja seksualny (płciowy) (z z łaciny żądza) ─ psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu mająca na celu zaspokojenie potrzeby bliskości cielesnej, rozkoszy co to jest.
 • Co znaczy Habituacja Definicja przywykanie) jest zjawiskiem neurologicznym występującym w układzie nerwowym w razie wielokrotnego występowania tego samego bodźca. Odpowiedź układu na następne bodźce jest definicja.
 • Co znaczy Frustracja Definicja zespół przykrych emocji związanych z niemożnością realizacji potrzeby albo osiągnięciu określonego celu. Czasem frustrację definiuje się jako każdą sytuację, która wywołuje co znaczy.
 • Co znaczy Dekompensacja Definicja nerwicowa - załamanie się adaptacyjnych systemów jednostki w obliczu przeciążenia trudnymi sytuacjami, problemami i zadaniami, nie mniej jednak w jej ocenie prawdopodobieństwo słownik.
 • Co znaczy Empatia Definicja empátheia ‘cierpienie’) - w psychologii umiejętność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi (empatia emocjonalna), zdolność przyjęcia ich metody myślenia, spojrzenia z ich znaczenie.
 • Co znaczy Gniew Definicja reakcja emocjonalna na niepowodzenie albo wzburzenie emocjonalne, czasami z nastawieniem agresywnymGniew wyrażany jest spontanicznie: krzykiem, gestami, czasem rękoczynami lecz czym jest.
 • Co znaczy Hipochondria Definicja to kolokwialna nazwa nerwicowego zaburzenia hipochondrycznego. Dominującą właściwością tego zaburzenia jest stałe przekonanie o istnieniu co najmniej jednej poważnej, postępującej co to jest.
 • Co znaczy Generalizacja Definicja generalizacja bodźca w psychologii — reagowanie (bez uczenia) na podobny impuls poprzez tę samą reakcję; siłę reakcji wyznacza podobieństwo bodźców (gradient generalizacji definicja.
 • Co znaczy Adrenalina Definicja hormon walki (zwana również Epinefryną, nazwa systematyczna: 4-[1-hydroksy-2-(metyloamino)etylo]benzeno-1,2-diol, wzór sumaryczny: C9H13NO3, ATC: C 01 CA 24) – hormon i co znaczy.
 • Co znaczy Bodziec Definicja zjawisko, które może wywołać za pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową albo emocjonalną). Impuls może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu bodźca słownik.
 • Co znaczy Fuga Definicja dysocjacyjna to dysocjacyjne zaburzenie nerwicowe, gdzie występują ucieczkowe działanie impulsywne.Rzadko występuje w formie tak zwany zamroczenia jasnego, kiedy człowiek wykonuje znaczenie.
 • Co znaczy Dramatoterapia Definicja psychodrama (z angielskiego: drama therapy, psychodrama) to psychoterapia wykorzystująca przedmioty teatru i dramy bazuje na przygotowywaniu poprzez członków ekipy czym jest.
 • Co znaczy Neuropsychologia Definicja Neuropsychologia - tematyka teoretyczna i praktyczna zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących pomiędzy tkanką nerwową a funkcjami poznawczymi, raczej z co to jest.
 • Co znaczy Echolalia Definicja powtarzanie słów albo zwrotów wypowiedzianych poprzez inne osoby albo zasłyszanych na przykład w telewizji. Zdarza się również, iż osoba chora na echolalię powtarza słowa definicja.
 • Co znaczy Jaźń Definicja wokół której organizuje się struktura psychiczna człowieka. Jest odpowiedzialna za przepływ energii z części świadomej do nieświadomej i odwrotnie. Pełni funkcję integrującą.W co znaczy.
 • Co znaczy Biofeedback Definicja biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są słownik.
 • Co znaczy Odwarunkowanie Definicja Wygaszanie reakcji - mechanizm odwrotny do warunkowania. Bazuje na powtarzaniu treningu bez wzmocnień aż do zaniknięcia reakcji.Na odporność reakcji warunkowej na wygaszanie znaczenie.
 • Co znaczy Out Acting Definicja psychologii rodzaj zachowań, gdzie przez działanie wyrażane są bezpośrednio nieuświadomione impulsy. Dlatego można uniknąć uświadomienia sobie towarzyszących zazwyczaj tym czym jest.
 • Co znaczy Funkcjonalizm Definicja to jedna ze szkół psychologicznych zakładająca, iż mechanizmy psychiczne mają do wypełnienia funkcje, które je organizują. Kierunek ten powstał w stanach zjednoczonych ameryki co to jest.
 • Co znaczy Id Definicja ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, w okolicy ego i superego.Id jest rodzajem brzucha matki (aczkolwiek piękna, to tylko metafora), gdzie dochodzi do definicja.
 • Co znaczy Depersonalizacja Definicja Depersonalizacja - poczucie straty własnej tożsamości. Osoba czuje, iż nie jest sobą, czuje, iż jest obca dla siebie, wymieniła się. Może pojawić się poczucie dziwności co znaczy.
 • Co znaczy Muzykoterapia Definicja jako dyscyplina stale rozwijająca się, została podzielona z racji na metody jej wykonywania na następujące rodzaje: - kliniczno-diagnostyczna : w zakres, której wchodzą działania słownik.
 • Co znaczy Nawyk Definicja terminologii psychologii zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się wskutek ćwiczenia (raczej poprzez powtarzanie).W socjologii nawyk znaczy znaczenie.
 • Co znaczy Psychologia Definicja od gr. ψυχή psyche = dusza, i λόγος logos = wyraz, myśl, rozumowanie) jest edukacją empiryczną, zajmującą się badaniem systemów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi i czym jest.
 • Co znaczy Migrena Definicja powtarzający się, pulsujący ból głowy, pojawiający się najczęściej w momencie dojrzewania, częściej u kobiet. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia, czasem trwania i co to jest.
 • Co znaczy Racjonalizacja Definicja od z łaciny ratio, rozum) - w psychologii jeden z systemów obronnych - z pozoru racjonalne uzasadnianie po fakcie swoich decyzji i postaw, kiedy prawdziwe motywy pozostają definicja.
 • Co znaczy Hipersomnia Definicja zaburzenie snu przejawiające się nadmierną sennością. Start hipersomnii przypada zazwyczaj na późną fazę wieku pokwitania albo inicjalną dojrzałość. Sen fundamentalny wydłuża się co znaczy.
 • Co znaczy Percepcja Definicja jest organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na impuls zewnętrzny; sposób słownik.
 • Co znaczy Lezja Definicja patologiczne albo sztuczne (w celu doświadczalnym) uszkodzenie narządu albo tkanki.Lezją może być nazwana zmiana nadżerkowa, owrzodzenie, zanikowe zmiany zapalne.W terminologii znaczenie.
 • Co znaczy Asymilacja Definicja włączanie świata zewnętrznego do już ukształtowanych struktur poznawczych, mechanizm aktualny we wszystkich okresach rozwoju intelektualnego. Innymi słowami, asymilacja następuje czym jest.
 • Co znaczy Mobbing Definicja celowe, systematyczne, powtarzające się poprzez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą pracownika.Mobbing zwykle ma na celu albo determinuje: poniżeniem co to jest.
 • Co znaczy Dysforia Definicja Dysforia to jeden z objawów depresji, który bazuje na wyolbrzymianiu pewnych sytuacji i innych bodźców, co skutkuje złość albo wręcz agresję chorego. Ogólna drażliwość definicja.
 • Co znaczy Stupor Definicja odmiennie osłupienie a więc zaburzenie psychiczne objawiające się znacznym zahamowaniem ruchowym i ograniczeniem reakcji na bodźce zewnętrzne; w mniej nasilonych postaciach co znaczy.
 • Co znaczy Tanatos Definicja Popęd śmierci, destrudo - wg psychoanalizy Freuda jeden z dwóch (w okolicy libida) popędów sterujących naszymi emocjami nazwany popędem śmierci, destrukcji. Osoba z nasilonym słownik.
 • Co znaczy Katapleksja Definicja rzadka i jak dotąd nieuleczalna dolegliwość mózgu, objawiająca się stratą napięcia mięśniowego, która stanowi kluczowy symptom narkolepsji. Osoby chore w chwilach dużej aktywności znaczenie.
 • Co znaczy Kompleks Definicja zestaw myśli, słów, wyobrażeń silnie skojarzonych z pewną inną istotną i silnie zabarwioną emocjonalnie myślą, która zazwyczaj bywa wyparta ze świadomości, stłumiona (myśl taką czym jest.
 • Co znaczy Behawioryzm Definicja angielskiego: behavior albo behaviour - zachowanie) - kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX wieku, w pierwszej kolejności w stanach zjednoczonych ameryki.Założenia co to jest.
 • Co znaczy Chromoterapia Definicja to odmiennie leczenie kolorami.Może bazować na:- bezpośrednim naświetlaniu przez ekran w odpowiednim kolorze, - przebywaniu w otoczeniu danych kolorów, - piciu nasłonecznionej definicja.
 • Co znaczy Fiksacja Definicja łaciny figere, przybijać) - Jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.bazuje na kurczowym trzymaniu się wyuczonych systemów przystosowania (myśli i zachowań), dzięki czemu co znaczy.
 • Co znaczy Parasomnia Definicja zdarzenie opierające na nieprzewidywalnych i regularnie gwałtownych zachowaniach w trakcie snu. Nazwa wywodzi się ze zbitki grecko-łacińskiej - "para" oznacza słownik.
 • Co znaczy Kinezyterapia Definicja gr. kinesis - ruch) - leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Fundamentem tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na znaczenie.
 • Co znaczy Ingracjacja Definicja quot;wkradanie się w cudze łaski"), to metoda manipulacji, działanie mające na celu zdobycie sympatii (wytworzenie pozytywnej postawy).Różne są metody wkradania się w ludzkie czym jest.
 • Co znaczy Świadomość Definicja stan psychiczny, gdzie jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak swoje mechanizmy myślowe, i zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie co to jest.
 • Co znaczy Trans Definicja umysłu charakteryzujący się zawężoną świadomością i pomniejszoną wrażliwością na bodźce. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynności automatycznie, w sposób definicja.
 • Co znaczy Tat Definicja Apperception Test). Jeden z bardziej znanych testów projekcyjnych stworzony poprzez Henry'ego Murraya. W wersji podstawowej złożona jest z trzech serii po 10 obrazków. Na co znaczy.
 • Co znaczy Lateralizacja Definicja odmiennie "stronność" - asymetria czynnościowa prawej i lewej strony ciała ludzkiego, która wynika z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych. Wyraża się na słownik.
 • Co znaczy Regresja Definicja psychologii powrót do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Powrót ten może także objawiać się na płaszczyźnie emocjonalnej (odczuwanie siebie jako znaczenie.
 • Co znaczy Zadowolenie Definicja chwilowe uczucie satysfakcji, pełnej afirmacji stanu rzeczy. Może prowadzić do uczucia szczęścia. Zadowolenie nie objawia się stanem euforii, nie uzewnętrznia się. To jest czym jest.
 • Co znaczy Osobowość Definicja wewnętrzny mechanizm regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności co to jest.
 • Co znaczy Euforia Definicja nienaturalnie dobrego samopoczucia z tendencją do śmiechu, płytkiej wesołości i dowcipkowania, doznawany nawet pomimo rzeczywistych niedomagań organizmu.zazwyczaj występuje definicja.
 • Co znaczy Reaktancja Definicja teoria reaktancji (oporu psychicznego) stworzona została poprzez Jacka Brehma w 1966r. Reaktancja psychologiczna to jest dążenie do przywracania wolności wyboru, zagrożonej co znaczy.
 • Co znaczy Depresja Definicja DepresjaDepresja jednobiegunowa - zaburzenie psychiczne charakteryzujące się symptomami, które można następująco pogrupować:- objawy emocjonalne: obniżony nastrój - smutek i słownik.
 • Co znaczy Uprzedzenie Definicja rodzaj postawy opierający na odrzucaniu czegoś albo kogoś bez racjonalnych przesłanek.Uprzedzenie do kogoś albo czegoś występuje wówczas, gdy jednostka podejmuję ocenę, wyraża znaczenie.
 • Co znaczy Masochizm Definicja rodzaj zaburzenia preferencji seksualnych, gdzie jednostka odczuwa podniecenie seksualne w przypadkach, kiedy zadawany jest jej fizyczny i psychiczny ból albo gdy jest poniżana czym jest.
 • Co znaczy Smutek Definicja jedna z emocji. Osoba odczuwająca smutek odbiera go przeważnie jako zdarzenie niekorzystne. Smutek jest jednym z głównych objawów depresji. Towarzyszy mu regularnie rozdrażnienie co to jest.
 • Co znaczy Mania Definicja zaburzenie psychiczne o charakterze zaburzeń afektywnych; zespół objawów, które można podzielić na cztery ekipy:- emocjonalne: nastrój euforyczny, ekspansywny i podwyższony definicja.
 • Co znaczy Bulimia Definicja łaciny bulimia nervosa) - żarłoczność psychiczna, chorobliwe objadanie się.Historia pojęciaEtymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co dosłownie znaczy „byczy głód” co znaczy.
 • Co znaczy Akatyzja Definicja zespół objawów, opierający na występowaniu:- pobudzenia ruchowego - przymusu bycia w ciągłym ruchu. Osoby dotnięte akatyzją nie mogą usiedzieć nieruchomo, wciąż poruszają słownik.
 • Co znaczy Empiryzm Definicja gr. ἐμπειρία empeiría - "doświadczenie") – doktryna filozoficzna głosząca, iż źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie, albo w pierwszej kolejności bodźce zmysłowe znaczenie.
 • Co znaczy Asertywność Definicja w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania i bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium czym jest.
 • Co znaczy Winy Poczucie Definicja stan emocjonalny powstający w wypadku uświadomienia sobie popełnienia czynu prawnie lub moralnie niedozwolonego. Powiązane jest zazwyczaj z chęcią zadośćuczynienia i poddania co to jest.
 • Co znaczy Acedia Definicja lenistwo – (gr. akēdía, akedeía - „brak troski o własny byt i istnienie, obojętność” od kēdía - "troska") – w teologii wypalenie religijne, apatia (psychologia) i definicja.

Porady i definicje od psychologa, znaczenie i informacja

Co to znaczy w psychologii? Co to jest za zachowanie?

Słownik Acedia, Poczucie Winy, Asertywność, Empiryzm, Akatyzja, Bulimia, Mania, Smutek, Masochizm, Uprzedzenie, Depresja, Reaktancja, Euforia, Osobowość, Zadowolenie co to jest.

Definicja Acedia, Poczucie Winy, Asertywność, Empiryzm, Akatyzja co to znaczy.