samokontrola obsesja co to znaczy

ZNACZENIE Samokontrola, Obsesja, Dekompensacja, Odwarunkowanie, Agresja, Abstynencja, Parasomnia.

Dziś jest Sobota, 30 września 2023.

Imieniny obchodzą: Wera, Honoriusz, Zofia.

Słownik psychologiczna definicja

 • Co znaczy Cecha Co to jest względnie stała, charakterystyczna dla jednostki, zgeneralizowana tendencja do ustalonych zachowań, przejawiająca się w różnych przypadkach, ma charakter latentny, nie można jej porównanie.
 • Co znaczy Represja Definicja łaciny reprimere, odpierać, odpychać, tłumić) lub wyparcie to jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.to jest usuwanie ze świadomości myśli, uczuć, wspomnień i pragnień co lepsze.
 • Co znaczy Osobowość Co znaczy wewnętrzny mechanizm regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności dlaczego.
 • Co znaczy Genogram Słownik graficzny model przekazów transgeneracyjnych w rodzinie, podobny do drzewa genealogicznego. Ilustruje związki i stosunki pomiędzy krewnymi i istotne daty z życia członków rodziny jak lepiej.
 • Co znaczy Borderline Znaczenie odmiennie nazywane także pogranicznym zaburzeniem osobowości albo BPD (z angielskiego: Borderline Personality Disorder) - zaburzenie osobowości na pograniczu psychozy i nerwicy kiedy.
 • Co znaczy Trauma Czym jest uraz psychiczny - ostry, nagły uraz (szok), który może wywołać zaburzenia somatyczne i psychiczne.regularnie w konsekwencji intensywnej emocji albo urazu czaszkowego, wywołanego od czego zależy.
 • Co znaczy Libido Co oznacza seksualny (płciowy) (z z łaciny żądza) ─ psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu mająca na celu zaspokojenie potrzeby bliskości cielesnej, rozkoszy na czym polega.
 • Co znaczy Trans Krzyżówka umysłu charakteryzujący się zawężoną świadomością i pomniejszoną wrażliwością na bodźce. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynności automatycznie, w sposób różnice.
 • Co znaczy Nienawiść Najlepszy bardzo mocne uczucie niechęci wobec kogoś albo czegoś, połączone z pragnieniem aby przedmiot nienawiści spotkało coś złego.Nienawiść bywa przeciwstawiana miłości i opisywana jako wady i zalety.
 • Co znaczy Dda Przykłady Dzieci Alkoholików (z angielskiego: ACoA albo ACA - Adult Children of Alcoholics) - ekipy wsparcia wyrosłe z ruchu AA. Opierają się na założeniu, iż ludziom z określonymi podobieństwa.
 • Co znaczy Kompensacja Encyklopedia łaciny compensatio, równoważenie) - jeden z systemów obronnych znanych w psychologii, odmiana substytucji.to jest wynagradzanie siebie za braki albo defekty. Daje chwilową czemu.
 • Co znaczy Uzależnienie Jak działa nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności albo zażywania jakiejś substancji. W praktyce ustalenie to posiada kilka znaczeń.Rodzaje uzależnieńUzależnienie fizjologiczne co gorsze.
 • Co znaczy Bezsenność Czy, jest łaciny Insomnia) - subiektywne zaburzenia powiązane z trudnościami w zasypianiu, kontynuowaniu snu, inicjalnym budzeniem się, snem przerywanym albo snem nieregenerującym porównaj.
 • Co znaczy Psychometria Pojęcie z gr. psyche - dusza, metria - miara) - dział psychologii, zajmujący się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na zdobyczach statystyki i porównanie.
 • Co znaczy Katatonia Wyjaśnienie zaburzenie motoryki objawiające się bardzo niskim poziomem aktywności ruchowej (stupor, osłupienie) albo nadmiarem aktywności ruchowej (furor), nie podlegającym woli chorego. Może co lepsze.
 • Co znaczy Regresja Opis psychologii powrót do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Powrót ten może także objawiać się na płaszczyźnie emocjonalnej (odczuwanie siebie jako dlaczego.
 • Co znaczy Imprinting Informacje z angielskiego: wdrukowanie, wpojenie) to definicja określające utrwalenie się w świadomości ludzi i zwierząt bodźca wzrokowego, dotykowego albo z innych organów zmysłów jak lepiej.
 • Co znaczy Gestalt Co to jest postać) pierwotnie stanowiła zaproponowaną przed II wojną światową w Niemczech teorię percepcji, alternatywną do innych znanych i akceptowanych najpierw XX wieku. Z racji na kiedy.
 • Co znaczy Śmiech Definicja uśmiech, jest w fizjologii słowem twarzy, powstałym poprzez napięcie mięśni w pierwszej kolejności w okolicach kącików ust, ale także wokół oczu. Śmiech jest u ludzi jednym z od czego zależy.
 • Co znaczy Urofilia Co znaczy dewiacja seksualna, gdzie kontakt z moczem partnera jest źródłem podniecenia seksualnego. Czynnikiem podniecającym może być lub oddawanie moczu na partnera, lub bycie nim na czym polega.
 • Co znaczy Fuga Słownik dysocjacyjna to dysocjacyjne zaburzenie nerwicowe, gdzie występują ucieczkowe działanie impulsywne.Rzadko występuje w formie tak zwany zamroczenia jasnego, kiedy człowiek wykonuje różnice.
 • Co znaczy Charakteropatia Znaczenie Charakteropatia (z łaciny charakteropathia) zmiany osobowości typu psychopatycznego, wyrażające się w odchyleniach charakterologicznych, na przykład skłonność do kłamstwa wady i zalety.
 • Co znaczy Dramatoterapia Czym jest psychodrama (z angielskiego: drama therapy, psychodrama) to psychoterapia wykorzystująca przedmioty teatru i dramy bazuje na przygotowywaniu poprzez członków ekipy podobieństwa.
 • Co znaczy Abulia Co oznacza aboulia - brak woli) - symptom kliniczny pod postacią zaburzenia aktywności, opierający na chorobliwym niedostatku albo braku woli, który przejawia się w niemożności podejmowania czemu.
 • Co znaczy Depersonalizacja Krzyżówka Depersonalizacja - poczucie straty własnej tożsamości. Osoba czuje, iż nie jest sobą, czuje, iż jest obca dla siebie, wymieniła się. Może pojawić się poczucie dziwności co gorsze.
 • Co znaczy Parafilia Najlepszy odmiennie dewiacja – zaburzenie preferencji seksualnych; utrwalone zachowanie seksualne, które kształtuje się w rozwoju w konsekwencji oddziaływania bodźców kojarzących się ze porównaj.
 • Co znaczy Percepcja Przykłady jest organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na impuls zewnętrzny; sposób porównanie.
 • Co znaczy Iluminacja Encyklopedia Olśnienie, "zdarzenie acha!". W psychologii poznawczej ;zdarzenie pojawienia się w umyśle gotowego rozwiązania danego problemu po okresie nieświadomego rozwiązywania co lepsze.
 • Co znaczy Mobbing Jak działa celowe, systematyczne, powtarzające się poprzez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą pracownika.Mobbing zwykle ma na celu albo determinuje: poniżeniem dlaczego.
 • Co znaczy Generalizacja Czy, jest generalizacja bodźca w psychologii — reagowanie (bez uczenia) na podobny impuls poprzez tę samą reakcję; siłę reakcji wyznacza podobieństwo bodźców (gradient generalizacji jak lepiej.
 • Co znaczy Nastrój Pojęcie jest utrzymujące się poprzez dłuższy moment zabarwienie emocjonalne wszystkich przeżyć, zarówno doświadczane subiektywnie i relacjonowane, jak także możliwe do obserwacji poprzez kiedy.
 • Co znaczy Introspekcjonizm Wyjaśnienie Introspekcjonizm, psychologia introspekcyjna to metoda zbierania danych, rozwijana poprzez XIX–wiecznych psychologów, między innymi Wundta, kładąca nacisk na bezpośrednie i od czego zależy.
 • Co znaczy Flynna Efekt Opis to jest systematyczny przyrost ilorazu inteligencji obserwowany od początku XX wieku w państwach kultury zachodniej. Udowodnione poprzez nowozelandzkiego politologa Jamesa Flynna na czym polega.
 • Co znaczy Behawioryzm Informacje angielskiego: behavior albo behaviour - zachowanie) - kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX wieku, w pierwszej kolejności w stanach zjednoczonych ameryki.Założenia różnice.
 • Co znaczy Uwaga Co to jest ustalenie wielu mechanizmów poznawczych odpowiedzialnych za:- utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji albo innych zachowań. Podtrzymywanie stanu wady i zalety.
 • Co znaczy Defektologia Definicja jest subdyscypliną pedagogiki, ściśle pedagogiki terapeutycznej (leczniczej), jednym z działów pedagogiki rewalidacyjnej, będącej częścią pedagogiki specjalnej.Rodzaj wiedzy i podobieństwa.
 • Co znaczy Zadowolenie Co znaczy chwilowe uczucie satysfakcji, pełnej afirmacji stanu rzeczy. Może prowadzić do uczucia szczęścia. Zadowolenie nie objawia się stanem euforii, nie uzewnętrznia się. To jest czemu.
 • Co znaczy Empiryzm Słownik gr. ἐμπειρία empeiría - "doświadczenie") – doktryna filozoficzna głosząca, iż źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie, albo w pierwszej kolejności bodźce zmysłowe co gorsze.
 • Co znaczy Neuropsychologia Znaczenie Neuropsychologia - tematyka teoretyczna i praktyczna zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących pomiędzy tkanką nerwową a funkcjami poznawczymi, raczej z porównaj.
 • Co znaczy Anoreksja Czym jest Jadłowstręt psychiczny (z greckiego an - brak, pozbawienie, orexis - apetyt Anorexia nervosa) - dolegliwość cywilizacyjna polegająca na utracie wagi wywołanej poprzez osobę chorą porównanie.
 • Co znaczy Akatyzja Co oznacza zespół objawów, opierający na występowaniu:- pobudzenia ruchowego - przymusu bycia w ciągłym ruchu. Osoby dotnięte akatyzją nie mogą usiedzieć nieruchomo, wciąż poruszają co lepsze.
 • Co znaczy Dysgrafia Krzyżówka agrafia) - częściowa albo całkowita strata zdolności pisania, wywołana mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego albo zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych i dlaczego.
 • Co znaczy Wiktymologia Najlepszy to edukacja zajmująca się ofiarami przestępstw i badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, w szczególności ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą jak lepiej.
 • Co znaczy Kompleks Przykłady zestaw myśli, słów, wyobrażeń silnie skojarzonych z pewną inną istotną i silnie zabarwioną emocjonalnie myślą, która zazwyczaj bywa wyparta ze świadomości, stłumiona (myśl taką kiedy.
 • Co znaczy Reaktancja Encyklopedia teoria reaktancji (oporu psychicznego) stworzona została poprzez Jacka Brehma w 1966r. Reaktancja psychologiczna to jest dążenie do przywracania wolności wyboru, zagrożonej od czego zależy.
 • Co znaczy Funkcjonalizm Jak działa to jedna ze szkół psychologicznych zakładająca, iż mechanizmy psychiczne mają do wypełnienia funkcje, które je organizują. Kierunek ten powstał w stanach zjednoczonych ameryki na czym polega.
 • Co znaczy Masochizm Czy, jest rodzaj zaburzenia preferencji seksualnych, gdzie jednostka odczuwa podniecenie seksualne w przypadkach, kiedy zadawany jest jej fizyczny i psychiczny ból albo gdy jest poniżana różnice.
 • Co znaczy Wzmocnienie Pojęcie behawioryzmie zmiana częstotliwości danej reakcji na impuls pod wpływem następującego wkrótce później innego bodźca w następnych seriach poddawania organizmu tymże bodźcom. Dzieli wady i zalety.
 • Co znaczy Autosugestia Wyjaśnienie metoda pozwalająca na prace nad ograniczajacymi przekonaniami osoby ją stosującej. Bazuje na wielokrotnym powtarzaniu afirmacji, co skutkuje podniesienie poczucia własnej podobieństwa.
 • Co znaczy Frustracja Opis zespół przykrych emocji związanych z niemożnością realizacji potrzeby albo osiągnięciu określonego celu. Czasem frustrację definiuje się jako każdą sytuację, która wywołuje czemu.
 • Co znaczy Psychastenia Informacje to zaburzenie nerwicowe powiązane z nerwicą natręctw. Chorzy nie umieją sprecyzować swoich uczuć (ambiwalencja) albo wypracować swojego zdania na pewien temat (ambitendencja). Nie co gorsze.
 • Co znaczy Psychotyczność Co to jest w psychologii znaczy cechę osobowości o charakterze psychotycznym, psychopatycznym albo schizofrenicznym. Za wymiar przeciwny psychotyczności można uznać uspołecznienie porównaj.
 • Co znaczy Hipnoza Definicja psychiczny, pośredni pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię. Termin hipnoza pochodzi od greckiego słowa hipnos, a więc sen.Hipnoza, jednakże porównanie.
 • Co znaczy Hiperseksualność Co znaczy Hiperseksualność (hiperlibidemia) to ciągła, wyniszczająca i uporczywa potrzeba uprawiania stosunków płciowych, przesłaniająca inne potrzeby człowieka. U kobiet nazywana co lepsze.
 • Co znaczy Smutek Słownik jedna z emocji. Osoba odczuwająca smutek odbiera go przeważnie jako zdarzenie niekorzystne. Smutek jest jednym z głównych objawów depresji. Towarzyszy mu regularnie rozdrażnienie dlaczego.
 • Co znaczy Ego Znaczenie ja, niem. Das Ich, franc. moi) jest jedną ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, w okolicy superego i id. Rola Ego Ego wytwarza się gdyż zaspokojenie potrzeb jak lepiej.
 • Co znaczy Fiksacja Czym jest łaciny figere, przybijać) - Jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.bazuje na kurczowym trzymaniu się wyuczonych systemów przystosowania (myśli i zachowań), dzięki czemu kiedy.
 • Co znaczy Gniew Co oznacza reakcja emocjonalna na niepowodzenie albo wzburzenie emocjonalne, czasami z nastawieniem agresywnymGniew wyrażany jest spontanicznie: krzykiem, gestami, czasem rękoczynami lecz od czego zależy.
 • Co znaczy Adrenalina Krzyżówka hormon walki (zwana również Epinefryną, nazwa systematyczna: 4-[1-hydroksy-2-(metyloamino)etylo]benzeno-1,2-diol, wzór sumaryczny: C9H13NO3, ATC: C 01 CA 24) – hormon i na czym polega.
 • Co znaczy Hipochondria Najlepszy to kolokwialna nazwa nerwicowego zaburzenia hipochondrycznego. Dominującą właściwością tego zaburzenia jest stałe przekonanie o istnieniu co najmniej jednej poważnej, postępującej różnice.
 • Co znaczy Wrażenie Przykłady jest pierwotny i w najwyższym stopniu fundamentalny mechanizm poznawczy człowieka.Powstaje w konsekwencji bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego albo z wnętrza wady i zalety.
 • Co znaczy Biofeedback Encyklopedia biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są podobieństwa.
 • Co znaczy Zaprzeczanie Jak działa jeden z narcystycznych systemów obronnych znanych w psychologii i psychoanalizie, pokrewny wyparciu.Zaprzeczanie to fałszowanie obrazu teraźniejszości przez nieprzyjmowanie do czemu.
 • Co znaczy Fantazja Czy, jest fantazmat to definicja pochodzące z języka psychoanalizy. Fantazja to pewien wyobrażony scenariusz gdzie w sposób jawny albo ukryty osoba spełna własne życzenia. Fantazja jest co gorsze.
 • Co znaczy Deindywiduacja Pojęcie Deindywiduacja – w psychologii socjalnej strata zwykłej kontroli nad swoim zachowaniem. Prowadzi to do w miarę większej impulsywności i grozi patologicznością czynów porównaj.
 • Co znaczy Zwlekanie Wyjaśnienie Prokrastynacja) - Jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.to jest odsuwanie w okresie działań, o których wiemy, iż musimy je podjąć. Dlatego chwilowo czujemy się lepiej porównanie.
 • Co znaczy Uprzedzenie Opis rodzaj postawy opierający na odrzucaniu czegoś albo kogoś bez racjonalnych przesłanek.Uprzedzenie do kogoś albo czegoś występuje wówczas, gdy jednostka podejmuję ocenę, wyraża co lepsze.
 • Co znaczy Bodziec Informacje zjawisko, które może wywołać za pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową albo emocjonalną). Impuls może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu bodźca dlaczego.
 • Co znaczy Depresja Co to jest DepresjaDepresja jednobiegunowa - zaburzenie psychiczne charakteryzujące się symptomami, które można następująco pogrupować:- objawy emocjonalne: obniżony nastrój - smutek i jak lepiej.
 • Co znaczy Barbiturany Definicja lub barbituraty – kolokwialna nazwa pochodnych kwasu barbiturowego, używanych na szeroką skalę w latach 50., 60. i 70. XX wieku jako leki nasenne, znieczulające czy kiedy.
 • Co znaczy Muzykoterapia Co znaczy jako dyscyplina stale rozwijająca się, została podzielona z racji na metody jej wykonywania na następujące rodzaje: - kliniczno-diagnostyczna : w zakres, której wchodzą działania od czego zależy.
 • Co znaczy Tat Słownik Apperception Test). Jeden z bardziej znanych testów projekcyjnych stworzony poprzez Henry'ego Murraya. W wersji podstawowej złożona jest z trzech serii po 10 obrazków. Na na czym polega.
 • Co znaczy Out Acting Znaczenie psychologii rodzaj zachowań, gdzie przez działanie wyrażane są bezpośrednio nieuświadomione impulsy. Dlatego można uniknąć uświadomienia sobie towarzyszących zazwyczaj tym różnice.
 • Co znaczy Bulimia Czym jest łaciny bulimia nervosa) - żarłoczność psychiczna, chorobliwe objadanie się.Historia pojęciaEtymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co dosłownie znaczy „byczy głód” wady i zalety.
 • Co znaczy Choreoterapia Co oznacza muzykoterapia aktywna, arteterapia muzyczno-ruchowa – leczenie przez taniec w ekipie.Obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki podobieństwa.
 • Co znaczy Mikroekspresja Krzyżówka mikroekspresje). Zdarzenie odkryte i opisane poprzez Paula Ekmana przy okazji badania wyrazów mimicznych. To jest bardzo krótko trwająca (zazwyczaj poniżej jednej sekundy) pełna czemu.
 • Co znaczy Stupor Najlepszy odmiennie osłupienie a więc zaburzenie psychiczne objawiające się znacznym zahamowaniem ruchowym i ograniczeniem reakcji na bodźce zewnętrzne; w mniej nasilonych postaciach co gorsze.
 • Co znaczy Asertywność Przykłady w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania i bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium porównaj.
 • Co znaczy Tik Encyklopedia krótkotrwały, stereotypowy, mimowolny ruch określonej części ciała (na przykład mruganie powieką, marszczenie czoła, zaciskanie pięści). Powstaje przeważnie na tle psychicznym porównanie.
 • Co znaczy Habituacja Jak działa przywykanie) jest zjawiskiem neurologicznym występującym w układzie nerwowym w razie wielokrotnego występowania tego samego bodźca. Odpowiedź układu na następne bodźce jest co lepsze.
 • Co znaczy Migrena Czy, jest powtarzający się, pulsujący ból głowy, pojawiający się najczęściej w momencie dojrzewania, częściej u kobiet. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia, czasem trwania i dlaczego.
 • Co znaczy Euforia Pojęcie nienaturalnie dobrego samopoczucia z tendencją do śmiechu, płytkiej wesołości i dowcipkowania, doznawany nawet pomimo rzeczywistych niedomagań organizmu.zazwyczaj występuje jak lepiej.
 • Co znaczy Urojenia Wyjaśnienie zaburzenia treści myślenia opierające na fałszywych przekonaniach, błędnych sądach, odpornych na wszelaką argumentację i podtrzymywane mimo obecności dowodów wskazujących na ich kiedy.
 • Co znaczy Chromoterapia Opis to odmiennie leczenie kolorami.Może bazować na:- bezpośrednim naświetlaniu przez ekran w odpowiednim kolorze, - przebywaniu w otoczeniu danych kolorów, - piciu nasłonecznionej od czego zależy.
 • Co znaczy Zoopsychologia Informacje to tematyka psychologii badająca zachowania zwierząt, działania instynktowne, uczenie się, mechanizmy poznawcze i relacje z otoczeniem.Badania obejmujące problematykę na czym polega.
 • Co znaczy Panika Co to jest niepohamowany lęk o skrajnie mocnym natężeniu. Regularnie towarzyszą mu zaburzenia funkcji wegetatywnych. Napady paniki towarzyszą niektórym zaburzeniom psychicznym, w różnice.
 • Co znaczy Racjonalizacja Definicja od z łaciny ratio, rozum) - w psychologii jeden z systemów obronnych - z pozoru racjonalne uzasadnianie po fakcie swoich decyzji i postaw, kiedy prawdziwe motywy pozostają wady i zalety.
 • Co znaczy Seksualność Co znaczy jest wrodzoną, naturalną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czyników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, mającym wymiar biologiczny podobieństwa.
 • Co znaczy Inkubacja Słownik Termin odnoszący się do mechanizmów myślowych. Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje jakiś problem, to wiadomości przetwarzane są poprzez umysł również na poziomie nieświadomym czemu.
 • Co znaczy Lateralizacja Znaczenie odmiennie "stronność" - asymetria czynnościowa prawej i lewej strony ciała ludzkiego, która wynika z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych. Wyraża się na co gorsze.
 • Co znaczy Samorealizacja Czym jest samourzeczywistnianie, samoaktualizacja – w psychologii to stałe dążenie do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, mechanizm stawania się "tym porównaj.
 • Co znaczy Załamanie Co oznacza stan emocjonalny człowieka objawiający się całkowitym brakiem nadziei i wszelkiej chęci do życia. Regularnie występuje on po dramatycznym wydarzeniu, na przykład śmierci bliskiej porównanie.
 • Co znaczy Ingracjacja Krzyżówka quot;wkradanie się w cudze łaski"), to metoda manipulacji, działanie mające na celu zdobycie sympatii (wytworzenie pozytywnej postawy).Różne są metody wkradania się w ludzkie co lepsze.
 • Co znaczy Lobotomia Najlepszy przedczołowa, odmiennie leukotomia, zwana popularnie lobotomią albo lobotomią czołową — „zabieg” neurochirurgiczny opierający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe dlaczego.
 • Co znaczy Wais Przykłady Wechsler Adult Intelligence Scale - test inteligencji dla dorosłych skonstruowany poprzez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) i złożona jak lepiej.
 • Co znaczy Choleryk Encyklopedia chole – żółć, stąd "żółć go zalewa") – synonim flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go mocne kiedy.
 • Co znaczy Mania Jak działa zaburzenie psychiczne o charakterze zaburzeń afektywnych; zespół objawów, które można podzielić na cztery ekipy:- emocjonalne: nastrój euforyczny, ekspansywny i podwyższony od czego zależy.
 • Co znaczy Lezja Czy, jest patologiczne albo sztuczne (w celu doświadczalnym) uszkodzenie narządu albo tkanki.Lezją może być nazwana zmiana nadżerkowa, owrzodzenie, zanikowe zmiany zapalne.W terminologii na czym polega.
 • Co znaczy Melancholik Pojęcie gr. mélanos – czarny + chole – żółć; najprawdopodobniej stąd między innymi "czarne myśli") to osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia różnice.
 • Co znaczy Echolalia Wyjaśnienie powtarzanie słów albo zwrotów wypowiedzianych poprzez inne osoby albo zasłyszanych na przykład w telewizji. Zdarza się również, iż osoba chora na echolalię powtarza słowa wady i zalety.
 • Co znaczy Psychologia Opis od gr. ψυχή psyche = dusza, i λόγος logos = wyraz, myśl, rozumowanie) jest edukacją empiryczną, zajmującą się badaniem systemów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi i podobieństwa.
 • Co znaczy Projekcja Informacje z łaciny proicere, wyrzucać przed siebie) — w psychologii jeden z narcystycznych systemów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań albo cech, przeważnie czemu.
 • Co znaczy Patopsychologia Co to jest Patopsychologia (z angielskiego: pathopsychology), odmiennie psychologia zaburzeń, psychopatologia to tematyka psychologii klinicznej, dotycząca teoretycznych założeń zaburzeń co gorsze.
 • Co znaczy Świadomość Definicja stan psychiczny, gdzie jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak swoje mechanizmy myślowe, i zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie porównaj.
 • Co znaczy Hebefrenia Co znaczy Schizofrenia zdezorganizowana - to podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się w pierwszej kolejności niespójnością, absurdalnością zachowania i nieadekwatnością reakcji porównanie.
 • Co znaczy Nawyk Słownik terminologii psychologii zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się wskutek ćwiczenia (raczej poprzez powtarzanie).W socjologii nawyk znaczy co lepsze.
 • Co znaczy Katalepsja Znaczenie łaciny catalepsis), stan kataleptyczny - specyficzne zesztywnienie mięśni, połączone z zastyganiem postawy ciała i położeniu kończyn i wygięciu szyi, również nienaturalnych dlaczego.
 • Co znaczy Narcyzm Czym jest współczesnej psychiatrii narcyzm uznaje się za zaburzenie osobowości (DSM IV), jednakże w ICD-10 nie jest zaznaczony jako odrębna jednostka nozologiczna. Psychoanaliza podchodzi jak lepiej.
 • Co znaczy Asocjacjonizm Co oznacza asocjacjonistyczna, atomistyczna - zapoczątkowana w XIX wieku w filozofii angielskiej.główną tezą psychologii asocjacjonistycznej to jest, iż wszystkie złożone akty psychiczne kiedy.
 • Co znaczy Optymizm Krzyżówka przeciwnieństwem pesymizmu. Podkreśla relacja do życia gdzie świat postrzegamy w pierwszej kolejności jako pozytywne miejsce, jako coś dobrego. Optymiści generalnie postrzegają od czego zależy.
 • Co znaczy Winy Poczucie Najlepszy stan emocjonalny powstający w wypadku uświadomienia sobie popełnienia czynu prawnie lub moralnie niedozwolonego. Powiązane jest zazwyczaj z chęcią zadośćuczynienia i poddania na czym polega.
 • Co znaczy Acedia Przykłady lenistwo – (gr. akēdía, akedeía - „brak troski o własny byt i istnienie, obojętność” od kēdía - "troska") – w teologii wypalenie religijne, apatia (psychologia) i różnice.
 • Co znaczy Jaźń Encyklopedia wokół której organizuje się struktura psychiczna człowieka. Jest odpowiedzialna za przepływ energii z części świadomej do nieświadomej i odwrotnie. Pełni funkcję integrującą.W wady i zalety.
 • Co znaczy Tanatos Jak działa Popęd śmierci, destrudo - wg psychoanalizy Freuda jeden z dwóch (w okolicy libida) popędów sterujących naszymi emocjami nazwany popędem śmierci, destrukcji. Osoba z nasilonym podobieństwa.
 • Co znaczy Rozszczepienie Czy, jest spliting) to jeden z systemów obronnych, opierający na podzieleniu zewnętrznych obiektów na całkiem dobre i całkiem złe. Osoba pozostająca w kontakcie z osobą stosującą czemu.
 • Co znaczy Kinezyterapia Pojęcie gr. kinesis - ruch) - leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Fundamentem tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na co gorsze.
 • Co znaczy Charakter Wyjaśnienie gr.) - piętno, właściwość, wizerunek albo cecha. Zespół cech wyróżniających dany element, zdarzenie, osobę od innych tego samego rodzaju, na przykład z racji na wygląd, postać porównaj.
 • Co znaczy Empatia Opis empátheia ‘cierpienie’) - w psychologii umiejętność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi (empatia emocjonalna), zdolność przyjęcia ich metody myślenia, spojrzenia z ich porównanie.
 • Co znaczy Id Informacje ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, w okolicy ego i superego.Id jest rodzajem brzucha matki (aczkolwiek piękna, to tylko metafora), gdzie dochodzi do co lepsze.
 • Co znaczy Katapleksja Co to jest rzadka i jak dotąd nieuleczalna dolegliwość mózgu, objawiająca się stratą napięcia mięśniowego, która stanowi kluczowy symptom narkolepsji. Osoby chore w chwilach dużej aktywności dlaczego.
 • Co znaczy Odzwierciedlanie Definicja Odzwierciedlanie - metoda psychoterapeutyczna, która bazuje na przedstawianiu pacjentowi treści którą wnosi. Terapeuta odzwierciedla słowa i zachowanie pacjenta. Na przykład " jak lepiej.
 • Co znaczy Homofobia Co znaczy słów "homoseksualizm" i "fobia") - lęk przed zetknięciem się z osobami o orientacji homoseksualnej, wstręt, niechęć, nienawiść wobec osób o orientacji kiedy.
 • Co znaczy Tożsamość Słownik wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowanie się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi.W psychologii, od czasów od czego zależy.
 • Co znaczy Hipersomnia Znaczenie zaburzenie snu przejawiające się nadmierną sennością. Start hipersomnii przypada zazwyczaj na późną fazę wieku pokwitania albo inicjalną dojrzałość. Sen fundamentalny wydłuża się na czym polega.
 • Co znaczy Dysforia Czym jest Dysforia to jeden z objawów depresji, który bazuje na wyolbrzymianiu pewnych sytuacji i innych bodźców, co skutkuje złość albo wręcz agresję chorego. Ogólna drażliwość różnice.
 • Co znaczy Asymilacja Co oznacza włączanie świata zewnętrznego do już ukształtowanych struktur poznawczych, mechanizm aktualny we wszystkich okresach rozwoju intelektualnego. Innymi słowami, asymilacja następuje wady i zalety.
 • Co znaczy Derealizacja Krzyżówka przekonanie, iż otaczający nas świat nie jest rzeczywisty. Świat jawi się osobie jako zmieniony, odrealniony, oddalony, jak ze snu. Objaw ten pojawia się zarówno w chorobach podobieństwa.
 • Co znaczy Parasomnia Najlepszy zdarzenie opierające na nieprzewidywalnych i regularnie gwałtownych zachowaniach w trakcie snu. Nazwa wywodzi się ze zbitki grecko-łacińskiej - "para" oznacza czemu.
 • Co znaczy Abstynencja Przykłady w medycynie: świadome powstrzymywanie się od:zażywania substancji uzależniających (na przykład alkoholu, narkotyków, papierosów)albo w razie uzależnienia psychicznego co gorsze.
 • Co znaczy Agresja Encyklopedia łaciny aggresio – napaść) to w psychologii ustalenie zachowania, ukierunkowanego na zewnątrz albo do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej albo psychicznej porównaj.
 • Co znaczy Odwarunkowanie Jak działa Wygaszanie reakcji - mechanizm odwrotny do warunkowania. Bazuje na powtarzaniu treningu bez wzmocnień aż do zaniknięcia reakcji.Na odporność reakcji warunkowej na wygaszanie porównanie.
 • Co znaczy Dekompensacja Czy, jest nerwicowa - załamanie się adaptacyjnych systemów jednostki w obliczu przeciążenia trudnymi sytuacjami, problemami i zadaniami, nie mniej jednak w jej ocenie prawdopodobieństwo co lepsze.
 • Co znaczy Obsesja Pojęcie rodzaj zaburzeń lękowych, wyrażający się występowaniem irracjonalnych myśli i impulsów, którym towarzyszy przekonanie o ich niedorzeczności i chęć uwolnienia się od nich.Myśli dlaczego.
 • Co znaczy Samokontrola Wyjaśnienie zdolność kontrolowania swoich emocji i zachowań. Z samokontrolą wiążą się interesujące zjawiska. Próby kontroli swoich myśli i uczuć skutkują zazwyczaj narastaniem uczucia presji jak lepiej.

Porady i definicje od psychologa, znaczenie i informacja

Co to znaczy w psychologii? Co to jest za zachowanie?

Słownik ZNACZENIE Samokontrola, Obsesja, Dekompensacja, Odwarunkowanie, Agresja, Abstynencja, Parasomnia, Derealizacja, Asymilacja, Dysforia, Hipersomnia, Tożsamość, Homofobia co to jest.

Definicja Co znaczy Samokontrola, Obsesja, Dekompensacja, Odwarunkowanie co to znaczy.