świadomość krzyżówka uwaga co to znaczy

Libido co znaczy Depersonalizacja krzyżówka Wrażenie co to jest Hiperseksualność słownik Zwlekanie.

Dziś jest Wtorek, 11 czerwca 2024.

Imieniny obchodzą: Feliks, Barnaba, Benedykt.

Słownik psychologiczna definicja

 • Co znaczy Id Co znaczy ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, w okolicy ego i superego.Id jest rodzajem brzucha matki (aczkolwiek piękna, to tylko metafora), gdzie dochodzi do porównanie.
 • Co znaczy Świadomość Krzyżówka stan psychiczny, gdzie jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak swoje mechanizmy myślowe, i zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie dlaczego.
 • Co znaczy Uwaga Co to jest ustalenie wielu mechanizmów poznawczych odpowiedzialnych za:- utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji albo innych zachowań. Podtrzymywanie stanu jak lepiej.
 • Co znaczy Empiryzm Słownik gr. ἐμπειρία empeiría - "doświadczenie") – doktryna filozoficzna głosząca, iż źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie, albo w pierwszej kolejności bodźce zmysłowe kiedy.
 • Co znaczy Lobotomia Czym jest przedczołowa, odmiennie leukotomia, zwana popularnie lobotomią albo lobotomią czołową — „zabieg” neurochirurgiczny opierający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe od czego zależy.
 • Co znaczy Regresja Co oznacza psychologii powrót do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Powrót ten może także objawiać się na płaszczyźnie emocjonalnej (odczuwanie siebie jako na czym polega.
 • Co znaczy Homofobia Tłumaczenie słów "homoseksualizm" i "fobia") - lęk przed zetknięciem się z osobami o orientacji homoseksualnej, wstręt, niechęć, nienawiść wobec osób o orientacji różnice.
 • Co znaczy Odzwierciedlanie Przykłady Odzwierciedlanie - metoda psychoterapeutyczna, która bazuje na przedstawianiu pacjentowi treści którą wnosi. Terapeuta odzwierciedla słowa i zachowanie pacjenta. Na przykład " wady i zalety.
 • Co znaczy Gniew Definicja reakcja emocjonalna na niepowodzenie albo wzburzenie emocjonalne, czasami z nastawieniem agresywnymGniew wyrażany jest spontanicznie: krzykiem, gestami, czasem rękoczynami lecz podobieństwa.
 • Co znaczy Reaktancja Encyklopedia teoria reaktancji (oporu psychicznego) stworzona została poprzez Jacka Brehma w 1966r. Reaktancja psychologiczna to jest dążenie do przywracania wolności wyboru, zagrożonej czemu.
 • Co znaczy Dda Jak działa Dzieci Alkoholików (z angielskiego: ACoA albo ACA - Adult Children of Alcoholics) - ekipy wsparcia wyrosłe z ruchu AA. Opierają się na założeniu, iż ludziom z określonymi co gorsze.
 • Co znaczy Wzmocnienie Czy jest behawioryzmie zmiana częstotliwości danej reakcji na impuls pod wpływem następującego wkrótce później innego bodźca w następnych seriach poddawania organizmu tymże bodźcom. Dzieli porównaj.
 • Co znaczy Ingracjacja Pojęcie quot;wkradanie się w cudze łaski"), to metoda manipulacji, działanie mające na celu zdobycie sympatii (wytworzenie pozytywnej postawy).Różne są metody wkradania się w ludzkie porównanie.
 • Co znaczy Represja Wyjaśnienie łaciny reprimere, odpierać, odpychać, tłumić) lub wyparcie to jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.to jest usuwanie ze świadomości myśli, uczuć, wspomnień i pragnień dlaczego.
 • Co znaczy Empatia Opis empátheia ‘cierpienie’) - w psychologii umiejętność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi (empatia emocjonalna), zdolność przyjęcia ich metody myślenia, spojrzenia z ich jak lepiej.
 • Co znaczy Dekompensacja Informacje nerwicowa - załamanie się adaptacyjnych systemów jednostki w obliczu przeciążenia trudnymi sytuacjami, problemami i zadaniami, nie mniej jednak w jej ocenie prawdopodobieństwo kiedy.
 • Co znaczy Euforia Znaczenie nienaturalnie dobrego samopoczucia z tendencją do śmiechu, płytkiej wesołości i dowcipkowania, doznawany nawet pomimo rzeczywistych niedomagań organizmu.zazwyczaj występuje od czego zależy.
 • Co znaczy Defektologia Co znaczy jest subdyscypliną pedagogiki, ściśle pedagogiki terapeutycznej (leczniczej), jednym z działów pedagogiki rewalidacyjnej, będącej częścią pedagogiki specjalnej.Rodzaj wiedzy i na czym polega.
 • Co znaczy Fiksacja Krzyżówka łaciny figere, przybijać) - Jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.bazuje na kurczowym trzymaniu się wyuczonych systemów przystosowania (myśli i zachowań), dzięki czemu różnice.
 • Co znaczy Nienawiść Co to jest bardzo mocne uczucie niechęci wobec kogoś albo czegoś, połączone z pragnieniem aby przedmiot nienawiści spotkało coś złego.Nienawiść bywa przeciwstawiana miłości i opisywana jako wady i zalety.
 • Co znaczy Ego Słownik ja, niem. Das Ich, franc. moi) jest jedną ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, w okolicy superego i id. Rola Ego Ego wytwarza się gdyż zaspokojenie potrzeb podobieństwa.
 • Co znaczy Samorealizacja Czym jest samourzeczywistnianie, samoaktualizacja – w psychologii to stałe dążenie do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, mechanizm stawania się "tym czemu.
 • Co znaczy Mikroekspresja Co oznacza mikroekspresje). Zdarzenie odkryte i opisane poprzez Paula Ekmana przy okazji badania wyrazów mimicznych. To jest bardzo krótko trwająca (zazwyczaj poniżej jednej sekundy) pełna co gorsze.
 • Co znaczy Behawioryzm Tłumaczenie angielskiego: behavior albo behaviour - zachowanie) - kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX wieku, w pierwszej kolejności w stanach zjednoczonych ameryki.Założenia porównaj.
 • Co znaczy Wais Przykłady Wechsler Adult Intelligence Scale - test inteligencji dla dorosłych skonstruowany poprzez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) i złożona porównanie.
 • Co znaczy Projekcja Definicja z łaciny proicere, wyrzucać przed siebie) — w psychologii jeden z narcystycznych systemów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań albo cech, przeważnie dlaczego.
 • Co znaczy Lateralizacja Encyklopedia odmiennie "stronność" - asymetria czynnościowa prawej i lewej strony ciała ludzkiego, która wynika z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych. Wyraża się na jak lepiej.
 • Co znaczy Obsesja Jak działa rodzaj zaburzeń lękowych, wyrażający się występowaniem irracjonalnych myśli i impulsów, którym towarzyszy przekonanie o ich niedorzeczności i chęć uwolnienia się od nich.Myśli kiedy.
 • Co znaczy Lezja Czy jest patologiczne albo sztuczne (w celu doświadczalnym) uszkodzenie narządu albo tkanki.Lezją może być nazwana zmiana nadżerkowa, owrzodzenie, zanikowe zmiany zapalne.W terminologii od czego zależy.
 • Co znaczy Anoreksja Pojęcie Jadłowstręt psychiczny (z greckiego an - brak, pozbawienie, orexis - apetyt Anorexia nervosa) - dolegliwość cywilizacyjna polegająca na utracie wagi wywołanej poprzez osobę chorą na czym polega.
 • Co znaczy Echolalia Wyjaśnienie powtarzanie słów albo zwrotów wypowiedzianych poprzez inne osoby albo zasłyszanych na przykład w telewizji. Zdarza się również, iż osoba chora na echolalię powtarza słowa różnice.
 • Co znaczy Adrenalina Opis hormon walki (zwana również Epinefryną, nazwa systematyczna: 4-[1-hydroksy-2-(metyloamino)etylo]benzeno-1,2-diol, wzór sumaryczny: C9H13NO3, ATC: C 01 CA 24) – hormon i wady i zalety.
 • Co znaczy Mobbing Informacje celowe, systematyczne, powtarzające się poprzez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą pracownika.Mobbing zwykle ma na celu albo determinuje: poniżeniem podobieństwa.
 • Co znaczy Trans Znaczenie umysłu charakteryzujący się zawężoną świadomością i pomniejszoną wrażliwością na bodźce. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynności automatycznie, w sposób czemu.
 • Co znaczy Hipersomnia Co znaczy zaburzenie snu przejawiające się nadmierną sennością. Start hipersomnii przypada zazwyczaj na późną fazę wieku pokwitania albo inicjalną dojrzałość. Sen fundamentalny wydłuża się co gorsze.
 • Co znaczy Hebefrenia Krzyżówka Schizofrenia zdezorganizowana - to podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się w pierwszej kolejności niespójnością, absurdalnością zachowania i nieadekwatnością reakcji porównaj.
 • Co znaczy Stupor Co to jest odmiennie osłupienie a więc zaburzenie psychiczne objawiające się znacznym zahamowaniem ruchowym i ograniczeniem reakcji na bodźce zewnętrzne; w mniej nasilonych postaciach porównanie.
 • Co znaczy Out Acting Słownik psychologii rodzaj zachowań, gdzie przez działanie wyrażane są bezpośrednio nieuświadomione impulsy. Dlatego można uniknąć uświadomienia sobie towarzyszących zazwyczaj tym dlaczego.
 • Co znaczy Urofilia Czym jest dewiacja seksualna, gdzie kontakt z moczem partnera jest źródłem podniecenia seksualnego. Czynnikiem podniecającym może być lub oddawanie moczu na partnera, lub bycie nim jak lepiej.
 • Co znaczy Depresja Co oznacza DepresjaDepresja jednobiegunowa - zaburzenie psychiczne charakteryzujące się symptomami, które można następująco pogrupować:- objawy emocjonalne: obniżony nastrój - smutek i kiedy.
 • Co znaczy Zaprzeczanie Tłumaczenie jeden z narcystycznych systemów obronnych znanych w psychologii i psychoanalizie, pokrewny wyparciu.Zaprzeczanie to fałszowanie obrazu teraźniejszości przez nieprzyjmowanie do od czego zależy.
 • Co znaczy Inkubacja Przykłady Termin odnoszący się do mechanizmów myślowych. Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje jakiś problem, to wiadomości przetwarzane są poprzez umysł również na poziomie nieświadomym na czym polega.
 • Co znaczy Dysforia Definicja Dysforia to jeden z objawów depresji, który bazuje na wyolbrzymianiu pewnych sytuacji i innych bodźców, co skutkuje złość albo wręcz agresję chorego. Ogólna drażliwość różnice.
 • Co znaczy Akatyzja Encyklopedia zespół objawów, opierający na występowaniu:- pobudzenia ruchowego - przymusu bycia w ciągłym ruchu. Osoby dotnięte akatyzją nie mogą usiedzieć nieruchomo, wciąż poruszają wady i zalety.
 • Co znaczy Abulia Jak działa aboulia - brak woli) - symptom kliniczny pod postacią zaburzenia aktywności, opierający na chorobliwym niedostatku albo braku woli, który przejawia się w niemożności podejmowania podobieństwa.
 • Co znaczy Patopsychologia Czy jest Patopsychologia (z angielskiego: pathopsychology), odmiennie psychologia zaburzeń, psychopatologia to tematyka psychologii klinicznej, dotycząca teoretycznych założeń zaburzeń czemu.
 • Co znaczy Panika Pojęcie niepohamowany lęk o skrajnie mocnym natężeniu. Regularnie towarzyszą mu zaburzenia funkcji wegetatywnych. Napady paniki towarzyszą niektórym zaburzeniom psychicznym, w co gorsze.
 • Co znaczy Uprzedzenie Wyjaśnienie rodzaj postawy opierający na odrzucaniu czegoś albo kogoś bez racjonalnych przesłanek.Uprzedzenie do kogoś albo czegoś występuje wówczas, gdy jednostka podejmuję ocenę, wyraża porównaj.
 • Co znaczy Introspekcjonizm Opis Introspekcjonizm, psychologia introspekcyjna to metoda zbierania danych, rozwijana poprzez XIX–wiecznych psychologów, między innymi Wundta, kładąca nacisk na bezpośrednie i porównanie.
 • Co znaczy Asertywność Informacje w psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania i bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium dlaczego.
 • Co znaczy Racjonalizacja Znaczenie od z łaciny ratio, rozum) - w psychologii jeden z systemów obronnych - z pozoru racjonalne uzasadnianie po fakcie swoich decyzji i postaw, kiedy prawdziwe motywy pozostają jak lepiej.
 • Co znaczy Osobowość Co znaczy wewnętrzny mechanizm regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności kiedy.
 • Co znaczy Hipochondria Krzyżówka to kolokwialna nazwa nerwicowego zaburzenia hipochondrycznego. Dominującą właściwością tego zaburzenia jest stałe przekonanie o istnieniu co najmniej jednej poważnej, postępującej od czego zależy.
 • Co znaczy Katatonia Co to jest zaburzenie motoryki objawiające się bardzo niskim poziomem aktywności ruchowej (stupor, osłupienie) albo nadmiarem aktywności ruchowej (furor), nie podlegającym woli chorego. Może na czym polega.
 • Co znaczy Smutek Słownik jedna z emocji. Osoba odczuwająca smutek odbiera go przeważnie jako zdarzenie niekorzystne. Smutek jest jednym z głównych objawów depresji. Towarzyszy mu regularnie rozdrażnienie różnice.
 • Co znaczy Trauma Czym jest uraz psychiczny - ostry, nagły uraz (szok), który może wywołać zaburzenia somatyczne i psychiczne.regularnie w konsekwencji intensywnej emocji albo urazu czaszkowego, wywołanego wady i zalety.
 • Co znaczy Charakteropatia Co oznacza Charakteropatia (z łaciny charakteropathia) zmiany osobowości typu psychopatycznego, wyrażające się w odchyleniach charakterologicznych, na przykład skłonność do kłamstwa podobieństwa.
 • Co znaczy Asocjacjonizm Tłumaczenie asocjacjonistyczna, atomistyczna - zapoczątkowana w XIX wieku w filozofii angielskiej.główną tezą psychologii asocjacjonistycznej to jest, iż wszystkie złożone akty psychiczne czemu.
 • Co znaczy Wiktymologia Przykłady to edukacja zajmująca się ofiarami przestępstw i badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, w szczególności ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą co gorsze.
 • Co znaczy Jaźń Definicja wokół której organizuje się struktura psychiczna człowieka. Jest odpowiedzialna za przepływ energii z części świadomej do nieświadomej i odwrotnie. Pełni funkcję integrującą.W porównaj.
 • Co znaczy Kompensacja Encyklopedia łaciny compensatio, równoważenie) - jeden z systemów obronnych znanych w psychologii, odmiana substytucji.to jest wynagradzanie siebie za braki albo defekty. Daje chwilową porównanie.
 • Co znaczy Barbiturany Jak działa lub barbituraty – kolokwialna nazwa pochodnych kwasu barbiturowego, używanych na szeroką skalę w latach 50., 60. i 70. XX wieku jako leki nasenne, znieczulające czy dlaczego.
 • Co znaczy Urojenia Czy jest zaburzenia treści myślenia opierające na fałszywych przekonaniach, błędnych sądach, odpornych na wszelaką argumentację i podtrzymywane mimo obecności dowodów wskazujących na ich jak lepiej.
 • Co znaczy Bulimia Pojęcie łaciny bulimia nervosa) - żarłoczność psychiczna, chorobliwe objadanie się.Historia pojęciaEtymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co dosłownie znaczy „byczy głód” kiedy.
 • Co znaczy Chromoterapia Wyjaśnienie to odmiennie leczenie kolorami.Może bazować na:- bezpośrednim naświetlaniu przez ekran w odpowiednim kolorze, - przebywaniu w otoczeniu danych kolorów, - piciu nasłonecznionej od czego zależy.
 • Co znaczy Winy Poczucie Opis stan emocjonalny powstający w wypadku uświadomienia sobie popełnienia czynu prawnie lub moralnie niedozwolonego. Powiązane jest zazwyczaj z chęcią zadośćuczynienia i poddania na czym polega.
 • Co znaczy Tanatos Informacje Popęd śmierci, destrudo - wg psychoanalizy Freuda jeden z dwóch (w okolicy libida) popędów sterujących naszymi emocjami nazwany popędem śmierci, destrukcji. Osoba z nasilonym różnice.
 • Co znaczy Autosugestia Znaczenie metoda pozwalająca na prace nad ograniczajacymi przekonaniami osoby ją stosującej. Bazuje na wielokrotnym powtarzaniu afirmacji, co skutkuje podniesienie poczucia własnej wady i zalety.
 • Co znaczy Acedia Co znaczy lenistwo – (gr. akēdía, akedeía - „brak troski o własny byt i istnienie, obojętność” od kēdía - "troska") – w teologii wypalenie religijne, apatia (psychologia) i podobieństwa.
 • Co znaczy Śmiech Krzyżówka uśmiech, jest w fizjologii słowem twarzy, powstałym poprzez napięcie mięśni w pierwszej kolejności w okolicach kącików ust, ale także wokół oczu. Śmiech jest u ludzi jednym z czemu.
 • Co znaczy Agresja Co to jest łaciny aggresio – napaść) to w psychologii ustalenie zachowania, ukierunkowanego na zewnątrz albo do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej albo psychicznej co gorsze.
 • Co znaczy Odwarunkowanie Słownik Wygaszanie reakcji - mechanizm odwrotny do warunkowania. Bazuje na powtarzaniu treningu bez wzmocnień aż do zaniknięcia reakcji.Na odporność reakcji warunkowej na wygaszanie porównaj.
 • Co znaczy Habituacja Czym jest przywykanie) jest zjawiskiem neurologicznym występującym w układzie nerwowym w razie wielokrotnego występowania tego samego bodźca. Odpowiedź układu na następne bodźce jest porównanie.
 • Co znaczy Katapleksja Co oznacza rzadka i jak dotąd nieuleczalna dolegliwość mózgu, objawiająca się stratą napięcia mięśniowego, która stanowi kluczowy symptom narkolepsji. Osoby chore w chwilach dużej aktywności dlaczego.
 • Co znaczy Mania Tłumaczenie zaburzenie psychiczne o charakterze zaburzeń afektywnych; zespół objawów, które można podzielić na cztery ekipy:- emocjonalne: nastrój euforyczny, ekspansywny i podwyższony jak lepiej.
 • Co znaczy Migrena Przykłady powtarzający się, pulsujący ból głowy, pojawiający się najczęściej w momencie dojrzewania, częściej u kobiet. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia, czasem trwania i kiedy.
 • Co znaczy Tożsamość Definicja wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowanie się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi.W psychologii, od czasów od czego zależy.
 • Co znaczy Dysgrafia Encyklopedia agrafia) - częściowa albo całkowita strata zdolności pisania, wywołana mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego albo zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych i na czym polega.
 • Co znaczy Deindywiduacja Jak działa Deindywiduacja – w psychologii socjalnej strata zwykłej kontroli nad swoim zachowaniem. Prowadzi to do w miarę większej impulsywności i grozi patologicznością czynów różnice.
 • Co znaczy Załamanie Czy jest stan emocjonalny człowieka objawiający się całkowitym brakiem nadziei i wszelkiej chęci do życia. Regularnie występuje on po dramatycznym wydarzeniu, na przykład śmierci bliskiej wady i zalety.
 • Co znaczy Derealizacja Pojęcie przekonanie, iż otaczający nas świat nie jest rzeczywisty. Świat jawi się osobie jako zmieniony, odrealniony, oddalony, jak ze snu. Objaw ten pojawia się zarówno w chorobach podobieństwa.
 • Co znaczy Muzykoterapia Wyjaśnienie jako dyscyplina stale rozwijająca się, została podzielona z racji na metody jej wykonywania na następujące rodzaje: - kliniczno-diagnostyczna : w zakres, której wchodzą działania czemu.
 • Co znaczy Nawyk Opis terminologii psychologii zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się wskutek ćwiczenia (raczej poprzez powtarzanie).W socjologii nawyk znaczy co gorsze.
 • Co znaczy Funkcjonalizm Informacje to jedna ze szkół psychologicznych zakładająca, iż mechanizmy psychiczne mają do wypełnienia funkcje, które je organizują. Kierunek ten powstał w stanach zjednoczonych ameryki porównaj.
 • Co znaczy Psychotyczność Znaczenie w psychologii znaczy cechę osobowości o charakterze psychotycznym, psychopatycznym albo schizofrenicznym. Za wymiar przeciwny psychotyczności można uznać uspołecznienie porównanie.
 • Co znaczy Psychastenia Co znaczy to zaburzenie nerwicowe powiązane z nerwicą natręctw. Chorzy nie umieją sprecyzować swoich uczuć (ambiwalencja) albo wypracować swojego zdania na pewien temat (ambitendencja). Nie dlaczego.
 • Co znaczy Hipnoza Krzyżówka psychiczny, pośredni pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię. Termin hipnoza pochodzi od greckiego słowa hipnos, a więc sen.Hipnoza, jednakże jak lepiej.
 • Co znaczy Neuropsychologia Co to jest Neuropsychologia - tematyka teoretyczna i praktyczna zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących pomiędzy tkanką nerwową a funkcjami poznawczymi, raczej z kiedy.
 • Co znaczy Gestalt Słownik postać) pierwotnie stanowiła zaproponowaną przed II wojną światową w Niemczech teorię percepcji, alternatywną do innych znanych i akceptowanych najpierw XX wieku. Z racji na od czego zależy.
 • Co znaczy Charakter Czym jest gr.) - piętno, właściwość, wizerunek albo cecha. Zespół cech wyróżniających dany element, zdarzenie, osobę od innych tego samego rodzaju, na przykład z racji na wygląd, postać na czym polega.
 • Co znaczy Abstynencja Co oznacza w medycynie: świadome powstrzymywanie się od:zażywania substancji uzależniających (na przykład alkoholu, narkotyków, papierosów)albo w razie uzależnienia psychicznego różnice.
 • Co znaczy Uzależnienie Tłumaczenie nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności albo zażywania jakiejś substancji. W praktyce ustalenie to posiada kilka znaczeń.Rodzaje uzależnieńUzależnienie fizjologiczne wady i zalety.
 • Co znaczy Dramatoterapia Przykłady psychodrama (z angielskiego: drama therapy, psychodrama) to psychoterapia wykorzystująca przedmioty teatru i dramy bazuje na przygotowywaniu poprzez członków ekipy podobieństwa.
 • Co znaczy Parafilia Definicja odmiennie dewiacja – zaburzenie preferencji seksualnych; utrwalone zachowanie seksualne, które kształtuje się w rozwoju w konsekwencji oddziaływania bodźców kojarzących się ze czemu.
 • Co znaczy Samokontrola Encyklopedia zdolność kontrolowania swoich emocji i zachowań. Z samokontrolą wiążą się interesujące zjawiska. Próby kontroli swoich myśli i uczuć skutkują zazwyczaj narastaniem uczucia presji co gorsze.
 • Co znaczy Bodziec Jak działa zjawisko, które może wywołać za pośrednictwem układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową albo emocjonalną). Impuls może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu bodźca porównaj.
 • Co znaczy Fantazja Czy jest fantazmat to definicja pochodzące z języka psychoanalizy. Fantazja to pewien wyobrażony scenariusz gdzie w sposób jawny albo ukryty osoba spełna własne życzenia. Fantazja jest porównanie.
 • Co znaczy Kinezyterapia Pojęcie gr. kinesis - ruch) - leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Fundamentem tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na dlaczego.
 • Co znaczy Rozszczepienie Wyjaśnienie spliting) to jeden z systemów obronnych, opierający na podzieleniu zewnętrznych obiektów na całkiem dobre i całkiem złe. Osoba pozostająca w kontakcie z osobą stosującą jak lepiej.
 • Co znaczy Flynna Efekt Opis to jest systematyczny przyrost ilorazu inteligencji obserwowany od początku XX wieku w państwach kultury zachodniej. Udowodnione poprzez nowozelandzkiego politologa Jamesa Flynna kiedy.
 • Co znaczy Katalepsja Informacje łaciny catalepsis), stan kataleptyczny - specyficzne zesztywnienie mięśni, połączone z zastyganiem postawy ciała i położeniu kończyn i wygięciu szyi, również nienaturalnych od czego zależy.
 • Co znaczy Kompleks Znaczenie zestaw myśli, słów, wyobrażeń silnie skojarzonych z pewną inną istotną i silnie zabarwioną emocjonalnie myślą, która zazwyczaj bywa wyparta ze świadomości, stłumiona (myśl taką na czym polega.
 • Co znaczy Zadowolenie Co znaczy chwilowe uczucie satysfakcji, pełnej afirmacji stanu rzeczy. Może prowadzić do uczucia szczęścia. Zadowolenie nie objawia się stanem euforii, nie uzewnętrznia się. To jest różnice.
 • Co znaczy Zoopsychologia Krzyżówka to tematyka psychologii badająca zachowania zwierząt, działania instynktowne, uczenie się, mechanizmy poznawcze i relacje z otoczeniem.Badania obejmujące problematykę wady i zalety.
 • Co znaczy Biofeedback Co to jest biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są podobieństwa.
 • Co znaczy Choreoterapia Słownik muzykoterapia aktywna, arteterapia muzyczno-ruchowa – leczenie przez taniec w ekipie.Obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki czemu.
 • Co znaczy Frustracja Czym jest zespół przykrych emocji związanych z niemożnością realizacji potrzeby albo osiągnięciu określonego celu. Czasem frustrację definiuje się jako każdą sytuację, która wywołuje co gorsze.
 • Co znaczy Genogram Co oznacza graficzny model przekazów transgeneracyjnych w rodzinie, podobny do drzewa genealogicznego. Ilustruje związki i stosunki pomiędzy krewnymi i istotne daty z życia członków rodziny porównaj.
 • Co znaczy Seksualność Tłumaczenie jest wrodzoną, naturalną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czyników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, mającym wymiar biologiczny porównanie.
 • Co znaczy Cecha Przykłady względnie stała, charakterystyczna dla jednostki, zgeneralizowana tendencja do ustalonych zachowań, przejawiająca się w różnych przypadkach, ma charakter latentny, nie można jej dlaczego.
 • Co znaczy Optymizm Definicja przeciwnieństwem pesymizmu. Podkreśla relacja do życia gdzie świat postrzegamy w pierwszej kolejności jako pozytywne miejsce, jako coś dobrego. Optymiści generalnie postrzegają jak lepiej.
 • Co znaczy Choleryk Encyklopedia chole – żółć, stąd "żółć go zalewa") – synonim flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go mocne kiedy.
 • Co znaczy Generalizacja Jak działa generalizacja bodźca w psychologii — reagowanie (bez uczenia) na podobny impuls poprzez tę samą reakcję; siłę reakcji wyznacza podobieństwo bodźców (gradient generalizacji od czego zależy.
 • Co znaczy Borderline Czy jest odmiennie nazywane także pogranicznym zaburzeniem osobowości albo BPD (z angielskiego: Borderline Personality Disorder) - zaburzenie osobowości na pograniczu psychozy i nerwicy na czym polega.
 • Co znaczy Tik Pojęcie krótkotrwały, stereotypowy, mimowolny ruch określonej części ciała (na przykład mruganie powieką, marszczenie czoła, zaciskanie pięści). Powstaje przeważnie na tle psychicznym różnice.
 • Co znaczy Asymilacja Wyjaśnienie włączanie świata zewnętrznego do już ukształtowanych struktur poznawczych, mechanizm aktualny we wszystkich okresach rozwoju intelektualnego. Innymi słowami, asymilacja następuje wady i zalety.
 • Co znaczy Percepcja Opis jest organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na impuls zewnętrzny; sposób podobieństwa.
 • Co znaczy Psychometria Informacje z gr. psyche - dusza, metria - miara) - dział psychologii, zajmujący się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na zdobyczach statystyki i czemu.
 • Co znaczy Fuga Znaczenie dysocjacyjna to dysocjacyjne zaburzenie nerwicowe, gdzie występują ucieczkowe działanie impulsywne.Rzadko występuje w formie tak zwany zamroczenia jasnego, kiedy człowiek wykonuje co gorsze.
 • Co znaczy Parasomnia Co znaczy zdarzenie opierające na nieprzewidywalnych i regularnie gwałtownych zachowaniach w trakcie snu. Nazwa wywodzi się ze zbitki grecko-łacińskiej - "para" oznacza porównaj.
 • Co znaczy Masochizm Krzyżówka rodzaj zaburzenia preferencji seksualnych, gdzie jednostka odczuwa podniecenie seksualne w przypadkach, kiedy zadawany jest jej fizyczny i psychiczny ból albo gdy jest poniżana porównanie.
 • Co znaczy Tat Co to jest Apperception Test). Jeden z bardziej znanych testów projekcyjnych stworzony poprzez Henry'ego Murraya. W wersji podstawowej złożona jest z trzech serii po 10 obrazków. Na dlaczego.
 • Co znaczy Bezsenność Słownik łaciny Insomnia) - subiektywne zaburzenia powiązane z trudnościami w zasypianiu, kontynuowaniu snu, inicjalnym budzeniem się, snem przerywanym albo snem nieregenerującym jak lepiej.
 • Co znaczy Imprinting Czym jest z angielskiego: wdrukowanie, wpojenie) to definicja określające utrwalenie się w świadomości ludzi i zwierząt bodźca wzrokowego, dotykowego albo z innych organów zmysłów kiedy.
 • Co znaczy Psychologia Co oznacza od gr. ψυχή psyche = dusza, i λόγος logos = wyraz, myśl, rozumowanie) jest edukacją empiryczną, zajmującą się badaniem systemów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi i od czego zależy.
 • Co znaczy Melancholik Tłumaczenie gr. mélanos – czarny + chole – żółć; najprawdopodobniej stąd między innymi "czarne myśli") to osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia na czym polega.
 • Co znaczy Nastrój Przykłady jest utrzymujące się poprzez dłuższy moment zabarwienie emocjonalne wszystkich przeżyć, zarówno doświadczane subiektywnie i relacjonowane, jak także możliwe do obserwacji poprzez różnice.
 • Co znaczy Iluminacja Definicja Olśnienie, "zdarzenie acha!". W psychologii poznawczej ;zdarzenie pojawienia się w umyśle gotowego rozwiązania danego problemu po okresie nieświadomego rozwiązywania wady i zalety.
 • Co znaczy Narcyzm Encyklopedia współczesnej psychiatrii narcyzm uznaje się za zaburzenie osobowości (DSM IV), jednakże w ICD-10 nie jest zaznaczony jako odrębna jednostka nozologiczna. Psychoanaliza podchodzi podobieństwa.
 • Co znaczy Zwlekanie Jak działa Prokrastynacja) - Jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.to jest odsuwanie w okresie działań, o których wiemy, iż musimy je podjąć. Dlatego chwilowo czujemy się lepiej czemu.
 • Co znaczy Hiperseksualność Czy jest Hiperseksualność (hiperlibidemia) to ciągła, wyniszczająca i uporczywa potrzeba uprawiania stosunków płciowych, przesłaniająca inne potrzeby człowieka. U kobiet nazywana co gorsze.
 • Co znaczy Wrażenie Pojęcie jest pierwotny i w najwyższym stopniu fundamentalny mechanizm poznawczy człowieka.Powstaje w konsekwencji bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego albo z wnętrza porównaj.
 • Co znaczy Depersonalizacja Wyjaśnienie Depersonalizacja - poczucie straty własnej tożsamości. Osoba czuje, iż nie jest sobą, czuje, iż jest obca dla siebie, wymieniła się. Może pojawić się poczucie dziwności porównanie.
 • Co znaczy Libido Opis seksualny (płciowy) (z z łaciny żądza) ─ psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu mająca na celu zaspokojenie potrzeby bliskości cielesnej, rozkoszy dlaczego.

Porady i definicje od psychologa, znaczenie i informacja

Co to znaczy w psychologii? Co to jest za zachowanie?

Słownik Libido co znaczy Depersonalizacja krzyżówka Wrażenie co to jest Hiperseksualność słownik Zwlekanie czym jest Narcyzm co oznacza Iluminacja tłumaczenie Nastrój. co to jest.

Definicja Id co znaczy Świadomość krzyżówka Uwaga co to jest Empiryzm słownik co to znaczy.